Onu durdurmak imkansız: CARTIER

10 Ekim 2013 16:19

Siyah zemin üzerine yerleştirilen hareket halindeki panterin çevikliği ve de sağlam duruşu, durmaksızın ilerleyen zamanı çağrıştırıyor.

Cartier, zaman alg›m›za farkl› boyutlar getiren panter ifllemeli yeni modeliyle ihtiflamda s›n›rlar› afl›yor. Panterin y›rt›c› cazibesini bileklere tafl›yan mücevher saat görünümündeki tasar›m, yüksek kalitede tafllarla örülü. Kadran›n tamam›n› pençeledi€i gibi çevresinde de p›rlantalarla tur at›yor. Keskin gözlerinden, h›z peflinde koflan ayak parmaklar›na kadar bedenini saran elmaslardan güç alan panter, zamanda s›n›r tan›m›yor. Siyah zemin üzerine yerlefltirilen hareket halindeki panterin çevikli€i ve sa€lam duruflu, durmaks›z›n ilerleyen zaman› ça€r›flt›r›yor. Elmas parçalar›na efllik eden beyaz alt›n kaplama kullan›lm›fl. Timsah derisi siyah kay›fl ise, saati tamamlayan önemli bir parça görevi görüyor.

Teknik olarak inceledi€imizde ise saatin derinliklerindeki gizemli gücü de görüyoruz; 48 saate kadar ç›kan güç rezervi, kendinden kurmal› 9603 MC kalibre, 42 mm çap, 18 ayar rodyum, safir kristal, fleffaf kasa arkas›, di€er özellikleri.

SAAT

Related Posts

Comments are closed.

« »