JAEGER – LeCOULTRE’den Mücevher Saat Koleksiyonu

10 Ekim 2013 16:22

Jaeger-LeCoultre atölyeleri tarafından üretilen yeni mücevher saat koleksiyonu, zarafet ve güzelliğe hizmet etmeye kendini adamış bir sanatın varlığını vurguluyor. Koleksiyonda öne çıkan Rendez-Vous Wild Rose ve Rendez-Vous Tourbillon Enamel modelleri, zarif siluetlerinin her detayıyla rafine bir zevki sergiliyor.

Jaeger-LeCoultre’nin ‹sviçre’deki atölyelerinde tamamen kendi içerisinde gerçeklefltirdi€i saat imalat›, mekanik zaman ölçüm bilimini yüceltiyor ve türüne ender rastlan›r nitelikte mücevher örnekleri veriyor. Derin duygular, istek ve hayranl›k uyand›rman›n yan› s›ra, yüksek beklentileri de karfl›layan üst düzey saat modellerinin yarat›m›nda rol alan tüm sanatç›lar, uzmanl›k ve yeteneklerini istisnai eserler vermek için birlefltiriyorlar. Mücevher iflleme, burma süsleme, kakma, oyma ve mineleme gibi nadide tekniklerde ustalaflan sanatç›lar ve saat ustalar›, üzerinde çal›flt›klar› her saati, özgün bir ruh ve tutku ile besliyorlar. Mükemmel teknik ve estetik formu yakalamak için maddeyi usta dokunufllar ile flekillendiren sanatç›lar, mükemmel simya kar›fl›mlar›n› el eme€i ile oluflturman›n günümüzde de mümkün oldu€unu kan›tl›yorlar.

Jaeger-LeCoultre atölyeleri taraf›ndan yarat›lan yeni mücevher saat koleksiyonu, zarafet ve güzelli€e hizmet etmeye kendini adam›fl bir sanat›n varl›€›n› vurguluyor. Koleksiyonda öne ç›kan Rendez-Vous Wild Rose (Rendez-Vous Yabani Gül) ve Rendez-Vous Tourbillon Enamel (Rendez-Vous Mine Tourbillon) modelleri, zarif siluetlerinin her detay›yla rafine bir zevki sergiliyor. Jaeger-LeCoultre saat yap›m atölyelerinin 179 y›ld›r sadakatle muhafaza etti€i onurlu el sanatlar› eflli€inde elde edilen modeller hayranl›k uyand›r›yor.

 

RENDEZ – VOUS WILD ROSE 

Yabani gül tazeli€indeki zaman, sedef çeflitlemelerinin ferah tonlar›ndan oluflan bir girdab›n içinde çiçek aç›yor. ‹nce mücevher iflçili€iyle ifllenen yabani bir gül çiçe€i, çevresi ve kurma kolu p›rlantayla bezenmifl taç yapraklar› içinde, zarif bir gündüz/gece göstergesi bar›nd›r›yor. Beyaz, pembe ve mor tonlar›ndaki katmanl› sedef kesimleri, yabani gülün hassas damarlar›n› çerçeveliyor ve tüm çiçeklerin en romanti€i say›lan yabani gülü yumuflak bir par›lt›yla kapl›yor. Kalbinde, tamamen Jaeger-LeCoultre atölyelerinde gelifltirilen ve üretilen mekanik bir mekanizma bulunuyor. Kakma ifli sedefle bezenmifl beyaz alt›n kadran›n›n çevresi, içi ve gösterge uçlar› p›rlantalarla ayd›nlan›yor.

 

RENDEZ-VOUS TOURBILLON ENAMEL

Rendez-Vous Tourbillon Enamel, nadide mine sanat›n› Jaeger-LeCoultre yap›m› komplike tourbillon mekanizma ile birlefltiriyor. Yumuflakl›kla kademelendirilmifl opak ve yar› saydam tonlardaki mine kaplama, ikonik gül motifi için muhteflem bir sahne oluflturuyor. Saat kadran›n›n üzerinde, çiçeklerin kraliçesi gülün yan› s›ra, p›rlantadan örülmüfl çift döngülü kalp motifi büyüleyici bir zerafetle yeral›yor. Elyap›m› burma süsü fonun, üzerinde yeralan alt›n kahverengi tonlar›yla etkileflimi, zarif modele hayat veriyor. Saat 6 yönünde yeralan komplike tourbillon mekanizmay› p›rlantalardan örülmüfl bir daire çevreliyor. fiekil ve esas›n mükemmel dengesini sunan Rendez-Vous Tourbillon Enamel modeli, Jaeger-LeCoultre’nin birçok el sanat›n› birarada ve nadide bir uyum içinde uygulamaktaki ustal›€›na tan›kl›k ediyor. Jaeger-LeCoultre’nin el eme€iyle üretti€i mücevher saat koleksiyonu, geçmiflinden bugüne, kraliçeler için sipariflle üretim yapan markan›n 179 y›ll›k engin birikimini ortaya koyuyor.

Manşet, SAAT

Related Posts

Comments are closed.

« »